Interactief Logo 

De ontwikkeling van kinderen en jongeren kent verschillende domeinen die allemaal een gelijkwaardige en belangrijke rol spelen in hun groei naar volwassenheid.

Ontdek in ons interactief logo deze verschillende domeinen en welk effect de Covid-19 crisis had, en nog steeds heeft.

Lichamelijke ontwikkeling

Onder lichamelijke ontwikkeling verstaan we:

 • groeien en groot worden
 • medische gezondheid
 • motorische ontwikkeling, beheersing en plezierbeleving door middel van bewegen, spelen, sporten en creatieve en culturele activiteiten
 • communicatie met leeftijdsgenoten en volwassenen door middel van talige en niet-talige communicatie
 • zintuiglijke ontwikkeling, regulatie en plezierbeleving door middel van ruiken, voelen, horen, zien en proeven

Cijfers over lichamelijke ontwikkeling tijdens de Covid-19 lockdown

 • Alle niet-dringende doktersbezoeken uitgesteld
 • Meer dan 1 op 3 kinderen is bang voor de gezondheid van zichzelf en 2 op 3 kinderen voor de gezondheid van familie en vrienden (#jongerenovercorona)
 • 1 op 3 kinderen zijn vaker moe (#jongerenovercorona)
 • Tot 8 op 10 kinderen kunnen niet sporten en tot 6.5 op 10 kinderen kunnen niet buiten spelen (Grote Coronastudie)
 • 1 op 10 kinderen gaan (bijna) nooit naar buiten (#jongerenovercorona)
 • 7 op 10 jongeren gamen meer, 4 op 10 van de rokende jongeren roken meer (#jongerenovercorona)

Cognitieve ontwikkeling

Onder cognitieve ontwikkeling verstaan we:

 • ontdekken en ervaren
 • logisch en kritisch redeneren
 • abstract denken en problemen oplossen
 • kennis en inzicht verwerven

Cijfers over cognitieve ontwikkeling tijdens de Covid-19 lockdown

 • bij 5.5 op 10 kinderen liep preteaching moeilijk (Grote Coronastudie)
 • bij de heropstart van de scholen bleven 20 tot 90% van de kinderen en jongeren thuis van school (verschillende media)
 • coronacrisis leidt tot half jaar leerverlies en vergroot ongelijkheid (KULeuven – IDP proeven)

 • 4 op 10 kinderen en 5.5 op 10 van de jongeren ervaren meer stress door hun schoolwerk doordat ze niet kunnen volgen, te veel drukte ervaren in huis, niet over al het nodige materiaal beschikken of geen hulp krijgen (#jongerenovercorona)
 • 8.5 op 10 kinderen en 7 op 10 jongeren willen liefst terug naar school (#jongerenovercorona)

Emotionele ontwikkeling

Onder emotionele ontwikkeling verstaan we:

 • emotionele ervaring en expressie naar anderen toe
 • een belevingswereld opbouwen in connectie met die van anderen
 • structuur en zingeving ervaren binnen een gedeeld sociaal verhaal of project
 • identiteit en zelfvertrouwen opbouwen in verbinding met anderen

Cijfers over emotionele ontwikkeling tijdens de Covid-19 lockdown

 • meer dan 1 op 3 kinderen is bang voor de gezondheid van zichzelf en 2 op 3 kinderen voor de gezondheid van familie en vrienden (#jongerenovercorona)
 • 5 op 10 jongeren zijn niet gelukkig (meer depressieve gevoelens, meer slaap- en concentratieproblemen, negatiever zelfbeeld, minder zelfvertrouwen); jongeren zijn gelukkiger als ze meer contacten hebben en minder gelukkig wanneer ze meer tijd doorbrengen met sociale media (Covid et Moi)
 • 8 op 10 kinderen en meer dan 6 op 10 jongeren vervelen zich (#jongerenovercorona)
 • 1 op 2 kinderen en jongeren is eenzamer (#jongerenovercorona)
 • 1 op 3 kinderen en jongeren is verdrietiger (#jongerenovercorona)
 • 1 op 3 kinderen en 1 op 2 jongeren is vaker moe (#jongerenovercorona)
 • 1 op 3 kinderen en jongeren zijn vaker boos (#jongerenovercorona)
 • 1 op 3 kinderen en meer dan 4 op 10 jongeren ervaren meer stress (#jongerenovercorona)
 • 1 op 5 kinderen en jongeren is angstiger (#jongerenovercorona)
 • aantal angststoornissen en depressie is 2 tot 4 maal frequenter geworden bij jongeren (Sciensano COVID-19 gezondheidsenquête)

Sociale ontwikkeling

Onder sociale ontwikkeling verstaan we:

 • wederzijdse interactie en relatievorming
 • vertrouwensbanden en verbondenheid opbouwen
 • spel en rollenspel met anderen
 • waarden en normen internaliseren
 • motivatie en engagement vinden binnen een gedeeld sociaal verhaal of project

Cijfers over sociale ontwikkeling tijdens de Covid-19 lockdown

 • 9 op 10 kinderen en 8 op de 10 jongeren missen hun vrienden heel erg (#jongerenovercorona)
 • meer dan 7 op 10 kinderen en 6 op de 10 jongeren missen hun familie (#jongerenovercorona)
 • meer dan 3 op 10 kinderen en 6 op 10 jongeren missen het om naar buiten te gaan (#jongerenovercorona)
 • 7 op 10 kinderen en 5 op 10 jongeren missen het om naar school te gaan (#jongerenovercorona)
 • 8 op 10 kinderen en 7 op 10 jongeren missen hun hobby’s (#jongerenovercorona)
 • 2 op 10 kinderen en 9 op 10 jongeren hebben vooral digitaal contact met leeftijdsgenoten (#jongerenovercorona)

Veilige thuissituatie

Onder een veilige thuissituatie verstaan we:

 • ouderlijke begeleiding, ondersteuning, stimulatie en supervisie
 • een thuissituatie zonder conflicten of geweld
 • een ervaring van geborgenheid en verbondenheid
 • vrijheid om te ontwikkelen

Cijfers over veilige thuissituatie tijdens de Covid-19 lockdown

 • 1 op 2 kinderen en jongeren dat geweld ervaart, krijgt nu met meer of zelfs veel meer (2 op 10) geweld te maken
 • 7 op 10 kinderen en jongeren die gepest worden, worden nu minder gepest; 1 op 10 wordt meer gepest (#jongerenovercorona)
 • tot twee keer meer oproepen naar hulplijnen over intrafamiliaal geweld (o.a. Hulplijn 1712)
 • tot drie keer meer inbreuken op de seksuele integriteit van kinderen (Child Focus) 

Kwetsbare kinderen

Onder kwetsbare kinderen verstaan we:

 • kinderen die minder kansen en bijzondere noden hebben ten gevolge van beperkingen, trauma’s, psychiatrische problemen, zieke of overleden ouders (door Covid-19 e.a.), migratieachtergrond of lage socio-economische status

Cijfers over kwetsbare kinderen tijdens de Covid-19 lockdown

 • ten gevolge van Covid -19 zal de kinderarmoede met 25% stijgen (Unicef)
 • veel zorg- en hulpverlening gereduceerd of stopgezet (scholen voor buitengewoon onderwijs, revalidatiecentra, centra geestelijke gezondheidszorg…)
 • weinig of geen contact mogelijk met ouders voor kinderen die in residentiële centra verblijven
 • dubbel zoveel oproepen over automutilatie (Awel) 

Gezinsgerichtheid

Kindgerichte activiteiten en aanbod zijn gezinsgericht wanneer ze:

 • ook een gunstig effect inhouden voor familieleden (bv. werkhervatting waardoor financieel minder precaire gezinssituatie)
 • bijdragen aan draagkracht en evenwicht binnen het gezien

Cijfers over de gezinsimpact van Covid-19

 • 4.5 op 10 jongeren ervaren financiële problemen, 3.5 op 10 jongeren zien financiële moeilijkheden bij hun ouders (Febelfin)
 • 4 op 10 kinderen en jongeren rapporteren meer ruzie met huisgenoten en 1.5 op 10 véél meer ruzie (#jongerenovercorona)
 • voor 2 op de 3 mantelzorgers weegt de mantelzorg zwaarder, 5.5 op 10 voelen zich permanent gespannen (HOGENT & Steunpunt Mantelzorg)
 • toename van ouderlijke mentale gezondheidsproblemen van 1.5% naar 6% (Grote Coronastudie)
 • na 2 maanden lockdown 25% meer scheidingsaanvragen dan vorig jaar in die periode (Federatie van de Notarissen)